Doktorský studijní program Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání má přispět k rozvoji teoretické i výzkumné základny oborové didaktiky ČJL v oblasti výuky literatury a mediální gramotnosti, a tím také ke zvyšování kvality vzdělávání v daných oblastech.

S literární výchovou souvisí zejména podpora a rozvoj čtenářství u žáků. Zvládnutí potřebných čtenářských strategií výrazně přispívá k posilování čtenářské gramotnosti, která je nezbytným předpokladem pro gramotnosti mediální.

DSP je v souladu s Národní strategií podpory základních gramotností v základním vzdělávání. Základní gramotnosti jsou nezbytnou podmínkou pro získání klíčových kompetencí i pro dosažení dalších důležitých cílů vzdělávání a odborné přípravy. Z výsledků mezinárodních výzkumů současně vyplývá, že úroveň čtenářské gramotnosti je dlouhodobým problémem českého školství.

DSP v oblasti mediální výchovy vychází také z nového Evropského rámce digitálních kompetencí DigCompEdu, který klade na pedagogy všech úrovní řadu požadavků spadajících do oblasti profesních, pedagogických a také tzv. transversálních kompetencí. DigCompEdu upozorňuje mimo jiné na důležitost posilování mediální gramotnosti v populaci, a to nejen v oblasti školství, ale v rámci celé společnosti. Za kritické prvky pak označuje mimo jiného schopnost číst s porozuměním, schopnost ověřovat pravdivost informací, schopnost odlišovat relevanci zdrojů, schopnost hodnotit mediální obsahy, schopnost tvořit vlastní obsahy, schopnost posuzovat záměr tvůrců mediálních sdělení, schopnost orientovat se v obsahu publikovaném v prostředí internetu (především v rámci tzv. socnetů), rozpoznávat prvky manipulace apod. Cílem tohoto programu je především propojit synergicky oba typy gramotností a vybavit studenty novými druhy kompetencí (znalostmi a dovednostmi z oblasti čtenářské a mediální gramotnosti), které mohou efektivně převádět do své vlastní praxe.

Cíle studia

Studium v DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání je sestaveno ze tří částí:

1. studijní část (přednášky, semináře, samostatné studium, zkoušky z povinných a povinně volitelných předmětů);
2. vědecká část (vědeckovýzkumná a publikační činnost);
3. pedagogická část (výuka a ostatní příbuzné činnosti).

Po zdárném dokončení doktorského studijního programu bude absolvent schopen:
- přistupovat k tématu své odbornosti systémově a interdisciplinárně;
- v širším kontextu společenské reality prezentovat, kriticky reflektovat a interpretovat aktuální trendy ve výuce literární výchovy, mediální výchovy a v oblasti rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti u nás i v zahraničí, a to zejména ve vztahu ke své odborné profilaci;
- při zachování etických zásad samostatně koncipovat a realizovat empirické výzkumy směřující k rozšíření a obohacení stavu vědeckého poznání v souladu s relevantními diskurzy pedagogických věd; 
- prezentovat, argumentovat a obhajovat výsledky své vlastní vědecko-výzkumné činnosti a konfrontovat jejich závěry s výstupy vědecké práce českých i zahraničních badatelů, a to například prostřednictvím publikační činnosti jak v tuzemských, tak i v zahraničních uznávaných časopisech s náročným recenzním řízením;
- podílet se na vědecko-výzkumné projektové a grantové činnosti i v rámci větších vědeckých týmů;
- využít komplexní znalosti v oblasti kritického myšlení, čtenářské i mediální gramotnosti a dále je prohlubovat;
- identifikovat i kontextualizovat problémy v oblasti čtenářské a mediální gramotnosti a navrhovat jejich řešení;
- uplatňovat aktivní žákovské učení pro obnovu a zlepšování škol, školských systémů a institucí vysokoškolského vzdělávání; 
- formulovat vize výuky a učení, které jsou založeny na aktuálních výzkumných zjištěních včetně zahraničních zkušeností;
- aktivně a erudovaně komunikovat na téma své odbornosti v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B2;
- implementovat téma své odbornosti do výuky na VŠ.

Soubory se stažení:

Základní informace

Studijní plán

 


Nabídka práce - ZŠ Štíty (okres Šumperk) - učitel/ka s aprobací ČJ
15. 02. 2021

ZŠ Štíty, okres Šumperk, hledá učitele na 1. a 2. stupeň s aprobací ČJ.   V případě zájmu, kontaktujte ředitelku školy, Mgr. Ilonu Haasovou, na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před...

Libuše Kalová

Číst dál...

Aktuální informace k zadávání kvalifikačních prací
08. 02. 2021

Aktuální informace k zadávání kvalifikačních prací KČJL upozorňuje studenty, kteří dosud nemají zadané téma kvalifikační práce (bakalářské či magisterské) a uvažují o tématech z oblasti českého...

Libuše Kalová

Číst dál...

Zámek Častolovice - průvodce na sezónu 2021
12. 01. 2021

Zámek Častolovice hledá průvodce pro sezónu 2021 Požadavky: zájem o obor, znalost cizího jazyka, komunikativnost, příjemné vystupování Nabízíme: práci v mladém kolektivu, ubytování. Své životopisy...

Libuše Kalová

Číst dál...

ERASMUS+ pro rok 2021/2022
08. 01. 2021

Bylo oficiálně vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro rok 2021/2022, vše najdete v aplikaci Erasmusplus.upol.cz (najdete na Portálu UP). V případě dotazů prosím pište na Tato...

Michal Kříž

Číst dál...

Konzultační hodiny členů KČJL od 4.1.2021
17. 12. 2020

Vážené studentky, vážení studenti, konzultační hodiny členů KČJL se od 4.1.2021 do odvolání konají pouze po předcházející dohodě e-mailem. Toto opatření se týká i doktorandů KČJL.  

Libuše Kalová

Číst dál...